ALGEMENE VOORWAADEN VAN HUREN

Inleiding

Het bedrijf SIMPLY TO SKI is een naamloze vennootschap met een kapitaal van 20 000 euro, geregistreerd in het Kamer van Koophandel in Nanterre onder nummer 801 533 399 en is huisgevest op 92/98 boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy.

Simply To ski SAS heeft professionele wettelijke aansprakelijkheidsverzekering onder de voorwaarden van de wet n ° 92-645 van 13 juli 1992 met HISCOX Europe voor de lichamelijke, materiële en immateriële schades voortvloeiend uit zijn professionele activiteit voor een totaal bedrag van €400.000 per claim en per verzekeringsjaar.

Het bedrijf SIMPLY TO SKI SAS, hierna verwezen als het “Bedrijf” verschaft op deze website, hierna verwezen als de “Website”, het maken van reserveringen, hierna verwezen als de “Boeking(en)”, door internetgebruikers die de Website www.simplytoski.com, hierna verwezen als de “Klant(en)”, voor het verhuur van sneeuwsportuitrusting, hierna verwezen als “Verhuur” van partnerwinkels van simplytoski.com, hierna verwezen als de “Winkel(s) Verhuurder(s)”, de lijst verschijnt op de Website, het Bedrijf maakt reserveringen voor elke klant op de website in de naam van en namens winkelverhuurders.

Deze algemene huurvoorwaarden (hierna verwezen als “ahv”) zijn exclusief besloten tussen het Bedrijf, handelend in de naam van en namens de Huurwinkels en elke Klant die een Reservering maakt op de Website, telefonisch of andere manier beschikbaar gemaakt door het Bedrijf.

De ahv definiëren de algemene voorwaarden voor het boeken van skiuitrusting op de Website en de algemene voorwaarden voor het huren van de uitrusting. Voor elke Boeking gemaakt via de Website, telefonisch of andere manier beschikbaar gemaakt door het Bedrijf, de voorwaarden van toepassing overeenkomend met de Huur zijn deze ahv.

De bevestiging door de Klant op een Reservering op de Website impliceert volledige acceptatie van de ahv. LMAs kunnen worden gewijzigd als enige initiatief van het Bedrijf. De toepasselijke voorwaarden op een Reservering en Verhuur gegeven zijn die van kracht op de Website op de datum van de corresponderende Reservering.

Artikel 1: Capaciteit te contracteren

De Klant verklaart dat hij/zij 18 jaar oud is en de legale capaciteit heeft te contracteren op de Website en om de ahv te respecteren of om ouderlijke autorisatie te hebben die hem toelaten een reservering te maken op de Website.

Het Bedrijf heeft het recht een reservering te weigeren als er eerder geschil was of er een abnormaal hoog aantal reserveringen was.

Artikel 2: Voorgestelde uitrusting

Het bedrijf biedt de reservering van uitrusting zonder concept van niveau. Le Magasin Loueur onderneemt de klant met de categorie van uitrusting (ski’s, snowboard of miniski’s) te verschaffen overeenkomend met zijn echte niveau zonder enige supplement voor groene, blauwe, rode of zwarte niveau uitrusting onder de gebruikscondities beschreven in de norm AFNOR NF X50-007 over skiverhuur. Gouden pakketten (buiten de perimeter van de AFNOR NF X50-007 norm) zijn niet in de voorgestelde reeksen in onze boekingsformulier. Ze kunnen worden onderworpen aan een toeslag in het resort. Junioruitrusting kan alleen worden gekocht voor kinderen tussen 3 en 11 jaar volgens de AFNOR norm. Naast het boeken van skiuitrusting, biedt het Bedrijf ook het verhuur van helmen.

Artikel 3: Huurprijs

De huurprijs wordt bepaald door de huurdata en tijden, het aantal huur en de leeftijd van de deelnemers. Prijzen zijn vatbaar voor wijzigingen op elk moment zonder mededeling, wetend dat de items zullen worden gerekend met het tarief beschikbaar op het moment van het registreren van de bestelling.

De offerte op de Website kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen op de Website of de winkel waar het materiaal opgehaald wordt.

Artikel 4: Boekingsvoorwaarden

Een Boeking op de Website kan niet later dan de dag voor de startdag van de verzochte huurperiode worden gemaakt.

Bij het maken van een Reservering op de Website, selecteert de Klant de Huurwinkel van waar hij zijn uitrusting wil ophalen, de startdatum van verhuur, het aantal huurdagen, het aantal huur, en de gewenste soort uitrusting.

Na het kiezen van de uitrusting, zal de Klant worden gevraagd zijn reservering te bevestigen. De Klant moet de namen, voornamen, leeftijd, gewenst soort materiaal, skiniveau, maat en schoenmaat van de mensen die de uitrusting gaan gebruiken, specificeren.

Alleen de betaling van het totaal bedrag van de reservering heeft effect de Reservering te registreren gemaakt door de Klant op de Website.

Artikel 5: Betalingswijze van boeking

1: Betaling met bankkaart

De klant kan zijn bestelling direct online betalen door te kiezen uit de volgende acroniemen CB, VISA, Mastercard of American Express en de 15 of 16 cijfers en vervaldatum van zijn kaart in te voeren en het cryptogram bestaande uit 3 of 4 nummers op de achterkant van de kaart. Alleen bankkaarten met het acroniem CB, VISA, EUROCARD, MASTERCARD of AMERICAN EXPRESS die zijn uitgegeven in Frankrijk of in het kader van internationale netwerken die zijn goedgekeurd door GIE Cartes Bancaires, worden geaccepteerd.

De aldus door de klant op de website gevalideerde bestelling, telefonisch of op enige andere wijze zal slechts geldig zijn na de instemming van het centrale bankkaartnetwerk. In het geval van weigering van deze, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

Tijdens de transactie wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht met de HSBC Settlement Processing Center-server. De bankgegevens worden beschermd door codering. Ze worden alleen door HSBC bewaard tijdens de verwerking van de transactie. Ze worden in geen geval doorgegeven door de systemen van het Bedrijf en worden daarom niet door het systeem bewaard.

2: Betaling met PayPal

Het bedrijf is een serviceovereenkomst aangegaan met PayPal.

Deze overeenkomst is gericht op het waarborgen van alle functies die nodig zijn voor het beheer van een betalingsdienst en de veilige verwerving van betalingen via internet.

PayPal beheert de beveiliging van uitwisselingen en zorgt voor de bescherming van gegevens (decryptiesleutels) en hun beheer.

Financiële kosten (bankkosten in verband met de wisselkoers, bankprovisie, ...) die mogelijk verband houden met betalingen via PayPal, blijven de verantwoordelijkheid van de klant.

De reservering is gesloten en wordt pas van kracht na ontvangst door het Bedrijf van het totale bedrag van de huur en ontvangst door de klant van een e-mailbevestiging van de huur inclusief de Waardebon om te printen en te presenteren door de klant in de geselecteerde winkel.

Artikel 7: Vorming van het contract

De reservering is gesloten en wordt van kracht na ontvangst van het totale bedrag van de bestelling en ontvangst door de klant van een e-mailbevestiging van de reservering. Deze twee voorwaarden zijn cumulatief.

Aangezien de Reservering aldus is afgesloten, verbindt de Huurwinkel zich er jegens de Klant toe de laatstgenoemde de gereserveerde apparatuur te verhuren volgens de voorwaarden die zijn uiteengezet in de Boeking en deze AV, terwijl de Klant ermee instemt om het materiaal te nemen, gereserveerd volgens dezelfde voorwaarden.

Artikel 8: Terbeschikkingstelling van gereserveerde apparatuur - Teruggave van gehuurd materiaal – Huurperiode

Het ophalen van het gereserveerde materiaal vindt plaats vanuit de Huurwinkel waarvoor de reservering is gemaakt en die wordt vermeld in de e-mailbevestiging.

De gereserveerde apparatuur wordt beschikbaar gesteld aan de persoon die de reservering heeft gemaakt.

Om het gereserveerde materiaal op te halen, zal de Klant de in de e-mailbevestiging ontvangen geprinte Waardebon ontvangen, rekening houdend met zijn Reservering. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-levering van het materiaal dat is gereserveerd voor het niet presenteren van de geprinte Waardebon.

De gereserveerde apparatuur kan worden opgehaald op de dag voor de eerste dag van de huurperiode, zoals aangegeven in de e-mailbevestiging, rekening houdend met de reservering vanaf 17:30 uur en afhankelijk van de beschikbare voorraad. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-levering van apparatuur vanwege een gebrek aan uitrusting bij de Huurwinkel.

De Huurwinkel geeft een huurvoucher uit waarin de gehuurde uitrusting, de datum van ophalen van de apparatuur en de verwachte datum van teruggave van de apparatuur worden beschreven. Deze voucher wordt ondertekend door de klant tijdens het ophalen van het materiaal.

De klant moet ook zijn identiteitskaart of paspoort laten zien. De Huurwinkel kan vragen om een impressie / pre-autorisatie van de bankpas met een creditcard tot het bedrag van de huur.

Elke aanpassing van het gehuurde materiaal wordt uitsluitend uitgevoerd door de Huurwinkel en onder haar verantwoordelijkheid.

De Huurwinkel kan van de Klant een aanbetaling verlangen van een bedrag dat gelijk is aan de openbare verkoopprijs inclusief het gehuurde materiaal. De aanbetaling wordt achtergelaten in de vorm van een afdruk van een creditcard of een pre-autorisatie debitering. De aanbetaling zal worden teruggegeven aan de klant bij teruggave van het gehuurde materiaal, behalve in geval van breuk van dergelijke apparatuur, en onder de voorwaarden gespecificeerd in artikel 12 hiervan. Het bedrijf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-teruggave van de gehele of gedeeltelijke aanbetaling door de eigenaar van de winkel.

In geval van vertraging bij het ophalen van het gereserveerde materiaal, is de Klant verplicht om de Huurwinkel op de hoogte te stellen. De Verhuurwinkels zijn niet verplicht om het materiaal gereserveerd door de Klant via de Website te bewaren tot 24 uur na de eerste dag van verhuur aangegeven in de Bevestigingsmail van de boeking. Na deze periode wordt de reservering beschouwd als geannuleerd door de klant. De klant verliest het voordeel van zijn reservering en de uitrusting zal worden gehuurd, zonder dat de laatste de terugbetaling van de aanbetaling kan vorderen en er geen schadevergoeding aan hem verschuldigd is. In een dergelijk geval blijft de aanbetaling bij het bedrijf.

De huur gaat in op het moment dat de klant het gehuurde materiaal ophaalt, gedurende de periode die staat vermeld op de huurvoucher. Het stopt daarom automatisch op de datums en tijden die op de huurvoucher staan aangegeven.

Het gehuurde materiaal wordt uiterlijk aan het einde van de dag van de teruggave dag op de huurvoucher geretourneerd. Elke late terugzending zal de klant aansprakelijk stellen voor de huurwinkel voor een huur dag tegen de tarieven die in de winkel worden weergegeven. In dit geval is de klant de Huurwinkel evenveel extra dagen verschuldigd als er late dagen zullen zijn.

Het gehuurde materiaal moet verplicht worden geretourneerd in de Huurwinkel waar het werd genomen en tijdens de openingstijden van de winkel. De terugkeer van het materiaal zal het voorwerp zijn van een apostille op de voucher.

De teruggave van gehuurd materiaal is verplicht aan het einde van de huurperiode, voorzien in de straffen voorzien door artikel 314-1 van het Wetboek van Strafrecht, zonder dat het nodig is om een ingebrekestelling te sturen per aangetekend brief met ontvangstbevestiging en zonder dat de cliënt zich op een eventuele belemmering kan beroepen.

Artikel 9: Beschikbaarheid van gereserveerd materiaal

Het bedrijf dat de boekingen op de website plaatst in naam en voor rekening van de verhuurwinkels, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken in de levering van apparatuur die door de betrokken Huurwinkel is gereserveerd.

Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij het beschikbaar stellen van apparatuur in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten hun macht, onvoorzienbaar en onweerstaanbaar en zoals gedefinieerd door jurisprudentie.

Artikel 10: Gebruik van gehuurd materiaal

Het gehuurde materiaal is uitsluitend bestemd voor gebruik door de personen die in de reservering worden vermeld als gebruik van het genoemde materiaal, zonder enige mogelijkheid tot onderhuur of uitlening, zelfs zonder kosten. De klant is de enige beoordelaar van het vermogen van deze personen om het gehuurde materiaal te gebruiken.

De Klant verklaart dat deze personen in staat zijn om het gehuurde materiaal te gebruiken en zich ertoe verbindt voor eigen rekening en voor rekening van de personen die in de Reservering worden vermeld als het gehuurde materiaal te gebruiken dat deze personen het materiaal zelf gebruiken; volgens de gebruiksaanwijzing, met voorzichtigheid, zonder gevaar voor derden en in overeenstemming met de geldende voorschriften, onderhuur het niet of leen het niet.

De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor eventuele aanpassingen die niet door de Huurwinkel worden aangebracht.

Het gehuurde materiaal kan niet worden toegewezen of als garantie worden gegeven. De Klant verbindt zich ertoe om voor eigen rekening en voor rekening van de personen die in de Reservering worden vermeld met gebruikmaking van het gereserveerde materiaal, over het algemeen geen toestemming te geven aan het gehuurde, enig recht, reëel of anderszins, ten behoeve van wie dan ook, waarschijnlijk van invloed zijn op het genot ervan of om de beschikbaarheid of volledige eigendom van de Huurwinkel te beperken.

Artikel 11: Verantwoordelijkheid

De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gehuurde materiaal zodra hij het in bezit neemt. Hij blijft verantwoordelijk tot volledige restitutie. Hij zal ervoor zorgen en houden en zal het onder alle omstandigheden gebruiken.

Het niet terugzenden van het gehuurde materiaal, ongeacht de reden, zal resulteren in de facturering door de Huurwinkel aan de Klant van de volledige waarde van de nieuwe apparatuur tegen de openbare verkoopprijs, in aanvulling op de huurprijs.

Elke reservering op voorwaarde van de gehuurde uitrusting moet door de Klant aan de Winkelhuurder worden aangegeven tijdens het ophalen van dit materiaal en zal het voorwerp uitmaken van een inscriptie op de huurvoucher op het moment van ondertekening. Anders wordt later geen claim geaccepteerd.

De gehuurde uitrusting die genummerd of gemarkeerd is, moet worden teruggestuurd met dezelfde nummers en hetzelfde merkteken. De klant gaat ermee akkoord het gehuurde materiaal schoon terug te brengen in de staat waarin het zich bevond, met uitzondering van schade als gevolg van normale slijtage of een verborgen gebrek of niet-zichtbare slijtage die de schade veroorzaakte zodra het bewijs van die gebreken of niet-zichtbare slijtage door de klant kan worden geleverd.

De klant blijft verantwoordelijk voor elke andere aantasting van het gehuurde, ongeacht de oorzaak. Hij is als enige verantwoordelijk voor een dergelijke degradatie, die zal resulteren in de betaling door de Klant aan de Verhuurwinkel, de kosten van het repareren van de apparatuur of zelfs het vervangen van deze apparatuur, binnen de limiet van de vervangingswaarde tot de nieuwe staat tegen de openbare prijs van het, in aanvulling op de huurprijs. Als de reparatie van deze apparatuur technisch of economisch onhaalbaar blijkt te zijn, wordt de apparatuur vervangen. De klant gaat ermee akkoord deze kosten te betalen voor de teruggave van gehuurd materiaal, indien nodig door het in rekening brengen van de aanbetaling voorzien in artikel 8 hiervan. Alle reparaties worden uitsluitend uitgevoerd door de Huurwinkel.

Het bedrijf dat de boekingen op de website in naam en voor rekening van de verhuurwinkels neemt, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een defect in de kwaliteit van het materiaal dat door de betrokken verhuurwinkel aan de klant ter beschikking is gesteld.

Artikel 12: Garantie voor breuk, schade en diefstal

De klant heeft de mogelijkheid om op het moment van boeken de uitrusting te garanderen die tegen schade is gehuurd (totale of gedeeltelijke schade aan skimateriaal) en diefstal (geheel of gedeeltelijk). De kosten van deze garantie zijn vastgesteld op 2 € per dag per volwassene huur en 1 € per dag en per huur voor deelnemers tot 12 jaar oud

Artikel 13: Annulering van de reservering

1. Herroepingsrecht

Het Bedrijf wil eraan herinneren dat op grond van artikel L. 121-20-4 - 2 van de Code van consumenten het herroepingsrecht niet van toepassing is op logies, vervoer, catering en vrijetijdsdiensten. verstrekt op een specifieke datum of periodiciteit. Dus, alle bestellingen die op de site worden gedaan of op enige andere manier kunnen geen voorwerp zijn van een herroepingsrecht.

2. Wijziging / annulering op verzoek van de klant

Elke annulering, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk, moet aan ons worden gemeld via e-mail op contact @ Simplytoski.com

De datum van verzending van uw e-mail die de datum van het annuleringsverzoek bepaalt. De Vennootschap zal de betaalde bedragen terugbetalen, met uitzondering van de administratiekosten, wijzigingskosten, beheerskosten en verzekeringsbijdragen die altijd door de Vennootschap zijn verworven en in mindering worden gebracht op de ingehouden bedragen in de volgende schaalboetes:

- Tot 2 dagen voor de eerste huurdag: Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht, de terugbetaling van de voorgeschoten bedragen wordt binnen 7 dagen terugbetaald open dagen.
- Annulering van een of meer apparatuur de dag vóór de eerste huurdag : het totale bedrag van de geannuleerde reservering blijft verschuldigd aan het bedrijf.

Als de klant niet verschijnt op de ophaallocatie op de eerste dag van de reservering, wordt 100% van het totale bedrag van de reservering ingehouden door het Bedrijf en wordt niet terugbetaald.

Zodra de terugtrekkingsdatum is verstreken, wordt het gereserveerde materiaal beschouwd als geleverd door de winkel en geconsumeerd door de klant, en deze laatste kan dan geen aanspraak maken op enige terugbetaling van de gemaakte bedragen bij het boeken.

Materiaal dat uit de winkel wordt gehaald, wordt beschouwd als verbruikt door de deelnemer en geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling of krediet.

Artikel 14: Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met artikel 34 van Wet 78.17 van 6 januari 1978, bekend als de Wet Bescherming Persoonsgegevens, heeft de klant het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar:

Simply To Ski
92-98 Boulevard Victor Hugo
92110 Clichy
FRANCE

Of door een e-mail te sturen naar contact@simplytoski.com

Artikel 15: Sitetoegangslicentie

Het bedrijf verleent een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de site voor persoonlijk gebruik van de klant. In geen geval verleent dit het recht voor de Klant om de gehele of gedeeltelijke Website te downloaden of te wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf.

Deze licentie staat geen ander gebruik toe, waaronder commercieel, de site of de inhoud ervan (producten, prijzen, beschrijvingen, gegevens, software, grafische afbeeldingen, foto's, ... deze lijst is niet volledig).

Alle elementen van deze site, hetzij audio of video, inclusief de gebruikte technologie, blijven eigendom van het bedrijf en worden beschermd door copyright, handelsmerken of patenten.

Artikel 16: Geheel

Deze AV bestaan uit de volledige clausules waaruit ze bestaan. Het feit dat het Bedrijf op geen enkel moment van een van de clausules hiervan gebruik maakt, kan geen verklaring van afstand van deze clausules vormen.

Ingeval van ongeldigheid van een van hen, blijven de andere clausules geldig.

Artikel 17: Klacht - Rechtsbevoegdheid – Toepasselijke wet

Elke claim met betrekking tot een huurovereenkomst moet aan het bedrijf worden gemeld en door deze worden verwerkt.

Dit contract is onderworpen aan de Franse wetgeving.

In geval van geschillen met betrekking tot dit contract en bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal het geschil door het bevoegde Franse gerecht worden beslecht volgens het toepasselijke reglement van orde.

ALGEMENE VOORWAADEN VAN DE SKIPAS

Inleiding

Het bedrijf SIMPLY TO SKI is een naamloze vennootschap met een kapitaal van 20 000 euro, geregistreerd in het Kamer van Koophandel in Nanterre onder nummer 801 533 399 en is huisgevest op 92/98 boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy.

Simply To ski SAS heeft professionele wettelijke aansprakelijkheidsverzekering onder de voorwaarden van de wet n ° 92-645 van 13 juli 1992 met HISCOX Europe voor de lichamelijke, materiële en immateriële schades voortvloeiend uit zijn professionele activiteit voor een totaal bedrag van €400.000 per claim en per verzekeringsjaar.

Het bedrijf SIMPLY TO SKI SAS, hierna verwezen als het “Bedrijf” verschaft op deze website, hierna verwezen als de “Website”, de verkoop, hierna verwezen als de “Bestelling(en)”, door internetgebruikers die de Website www.simplytoski.com, hierna verwezen als de “Klant(en)” of “Houder(s)”, tickets voor skiliften, hierna verwezen als “Pas”.

Deze algemene voorwaarden (hierna verwezen als “av”) zijn exclusief besloten tussen het Bedrijf, handelend in de naam van en namens de bedrijven die de skiliften van een of meer skigebieden bedienen en elke Klant die een Ticket Bestelling maakt op de Website, telefonisch of andere manier beschikbaar gemaakt door het Bedrijf.

De bevestiging door de Klant op een Bestelling op de Website impliceert volledige acceptatie van de av. De Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd als enige initiatief van het Bedrijf. De toepasselijke voorwaarden op een Bestelling gegeven zijn die van kracht op de Website op de datum van de corresponderende Bestelling. De aankoop van een Pas impliceert de kennis en acceptatie van de volledige algemene voorwaarden van de verkoop van Pas en de Gebruiksvoorwaarden van de liften of eerdergenoemde operateurs.

Artikel 1: Capaciteit te contracteren

De Klant verklaart dat hij/zij 18 jaar oud is en de legale capaciteit heeft te contracteren op de Website en om de av te respecteren of om ouderlijke autorisatie te hebben die hem toelaten een reservering te maken op de Website.

Het Bedrijf heeft het recht een reservering te weigeren als er eerder geschil was of er een abnormaal hoog aantal reserveringen was.

Artikel 2: Geldigheid van de Pas

Het Bedrijf legt de verkoop van “veiligheden” voor voor een netwerk geregeld door de algemene gebruiksvoorwaarden van de skiliftoperateurs en kan alleen in gezegd netwerk worden gebruikt. De “pas” geeft gedurende zijn geldigheidsperiode recht op vrije beweging op de liften van het netwerk waarvoor het was uitgegeven van de opening tot de sluiting van de liften zonder enige prioriteit.

De Pas is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Pas moet bij zijn Houder gedurende de reizen gemaakt op elke lift, blijven, van zijn startpunt tot zijn eindpunt, zodat het aan elk gezworen agent, die hier recht op hebben, gepresenteerd kan worden.

De Klant certificeert dat de Houders geschikt zijn de Pas te gebruiken namens de personen genoemd in de Reservering overeenstemmend met de gebruiksinstructies, met voorzichtigheid, zonder gevaar voor derde partijen en overeenstemmend met de regulaties in kracht.

Het Bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige regulatieschendingen of in geval van terugtrekking van de Passen door de skiliftoperateurs of skigebieden voor welk reden dan ook.

Artikel 3: Pasprijs

De Pasprijs wordt bepaald door de data en looptijd, het aantal en de leeftijd van de Houders bij de Registratie van de bestelling. Prijzen zijn vatbaar voor wijzigingen op elk moment zonder mededeling, wetend dat de Passen zullen worden gerekend met het tarief beschikbaar op het moment van het registreren van de bestelling.

De offerte op de Website kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen op de Website of de operateurs van de skiliften.

Speciale tarieven kunnen verleend worden op bepaalde netwerken overeenstemmend met de leeftijdscategorieën. De determinatie van de leeftijd van de Klant moet in rekening worden gebracht de dag van het begin van de Pasgeldigheid. De Klant moet de leeftijd van de Houder door middel van officiële documenten bewijzen zodat hij de zo genoemde tarief kan aantonen aan een gezworen agent van de operateur. Het Bedrijf weigert enige verantwoordelijkheid in geval van fraude declaratie op de leeftijd van de houder.

Artikel 4: Boekingsvoorwaarden

Een Boeking op de Website kan niet later dan de dag voor de startdag van de verzochte huurperiode worden gemaakt.

Bij het maken van een Reservering op de Website, selecteert de Klant de Huurwinkel van waar hij zijn uitrusting wil ophalen, de startdatum van verhuur, het aantal huurdagen, het aantal huur, en de gewenste soort uitrusting.

Na het kiezen van de uitrusting, zal de Klant worden gevraagd zijn reservering te bevestigen. De Klant moet de namen, voornamen, leeftijd, gewenst soort materiaal, skiniveau, maat en schoenmaat van de mensen die de uitrusting gaan gebruiken, specificeren.

Alleen de betaling van het totaal bedrag van de reservering heeft effect de Reservering te registreren gemaakt door de Klant op de Website.

Artikel 5: Betalingswijze van boeking

1: Betaling met bankkaart

De klant kan zijn bestelling direct online betalen door te kiezen uit de volgende acroniemen CB, VISA, Mastercard of American Express en de 15 of 16 cijfers en vervaldatum van zijn kaart in te voeren en het cryptogram bestaande uit 3 of 4 nummers op de achterkant van de kaart. Alleen bankkaarten met het acroniem CB, VISA, EUROCARD, MASTERCARD of AMERICAN EXPRESS die zijn uitgegeven in Frankrijk of in het kader van internationale netwerken die zijn goedgekeurd door GIE Cartes Bancaires, worden geaccepteerd.

De aldus door de klant op de website gevalideerde bestelling, telefonisch of op enige andere wijze zal slechts geldig zijn na de instemming van het centrale bankkaartnetwerk. In het geval van weigering van deze, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

Tijdens de transactie wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht met de HSBC Settlement Processing Center-server. De bankgegevens worden beschermd door codering. Ze worden alleen door HSBC bewaard tijdens de verwerking van de transactie. Ze worden in geen geval doorgegeven door de systemen van het Bedrijf en worden daarom niet door het systeem bewaard.

2: Betaling met PayPal

Het bedrijf is een serviceovereenkomst aangegaan met PayPal.

Deze overeenkomst is gericht op het waarborgen van alle functies die nodig zijn voor het beheer van een betalingsdienst en de veilige verwerving van betalingen via internet.

PayPal beheert de beveiliging van uitwisselingen en zorgt voor de bescherming van gegevens (decryptiesleutels) en hun beheer.

Financiële kosten (bankkosten in verband met de wisselkoers, bankprovisie, ...) die mogelijk verband houden met betalingen via PayPal, blijven de verantwoordelijkheid van de klant.

De reservering is gesloten en wordt pas van kracht na ontvangst door het Bedrijf van het totale bedrag van de huur en ontvangst door de klant van een e-mailbevestiging van de huur inclusief de Waardebon om te printen en te presenteren door de klant in de geselecteerde winkel.

Artikel 7: Vorming van het contract

De reservering is gesloten en wordt van kracht na ontvangst van het totale bedrag van de bestelling en ontvangst door de klant van een e-mailbevestiging van de reservering. Deze twee voorwaarden zijn cumulatief.

Elke bestelling die door een verordening wordt gevalideerd, kan niet worden gewijzigd.

Artikel 8: Ophalen van Pas

De intrekking van de Pas(sen) gebeurt rechtstreeks vanuit het liftstation van het netwerk waarvoor de bestelling is geplaatst en die wordt vermeld op de voucher die per e-mail is ontvangen bij de bevestiging van de bestelling.

De bestelde Passen worden tijdens de openingstijden van het liftstation ter beschikking van de houder(s) gesteld.

Om zijn / haar Pas(sen) op te halen, dient de klant de bij de bevestiging van de bestelling ontvangen Waardebon per e-mail aan de kassa te tonen. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-levering van de bestelde titel wegens het niet presenteren van de Waardebon.

Artikel 9: Beschikbaarheid van de Pas

Het bedrijf dat bestellingen plaatst op de website in naam en voor rekening van de netwerken die de skiliften bedienen, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet leveren van de bestelde passen.

Artikel 10: Respect voor de veiligheidsregels

Alle houders moeten de veiligheidsregels met betrekking tot het transport door skiliften in acht nemen, in het bijzonder het politiereglement dat bij het begin van de skiliften wordt aangeplakt, de borden die deze aanvullen, evenals instructies van het personeel van de Operator.

Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schending door de klant van deze regels en de algemene gebruiksvoorwaarden van de liftbeheerder of het skigebied.

Artikel 11: Annulering van de reservering

1. Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel L 121-20-4 van de Franse consumentenwet, zijn tickets voor parken, bioscopen, skipassen of andere tickets niet onderworpen aan een herroepingsrecht.

2. Wijziging / annulering op verzoek van de klant
Elke annulering, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk, moet ons per e -mail op contact@simplytoski.com
De datum van verzending van uw e-mail die de datum van het annuleringsverzoek bepaalt. De Maatschappij zal de betaalde bedragen terugbetalen, met uitzondering van administratiekosten, wijzigingskosten, beheerskosten en bedragen van nog verworven verzekeringsbijdragen door de Maatschappij en na aftrek van de bedragen ingehouden voor boetes in de onderstaande schaal:

- Tot 72 uur voor de eerste dag van de service: er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. De terugbetaling van de voorgeschoten bedragen wordt terugbetaald onder 7 werkdagen.
- Annulering van een of meer pakketten binnen 72 uur na de eerste dag van de service : het totale bedrag van de geannuleerde reservering blijft verschuldigd aan het bedrijf.

De geleverde titels worden niet terugbetaald of geruild.

Er wordt geen vergoeding verleend voor tickets voor ongevallen, ziekten of andere persoonlijke oorzaken, ongeacht de geldigheidsduur van het ticket.

Artikel 12: Verantwoordelijkheid

De netwerken die gebruik maken van de skiliften, waarderen alleen de voorwaarden voor gebruik en onderhoud van de skigebieden en blijven de enige beslissers van de vaststelling van de dagen, de openingstijden van de skigebieden, het opzetten van onderhouds- en reparatieprogramma's, rehabilitatie van alle apparatuur in skigebieden, de goedkeuring van normen en voorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid en openbare presentatie van skigebieden en infrastructuur.

De netwerken die de skiliften en skigebieden bedienen, kunnen besluiten om alle of een deel van de skigebieden voor het publiek te sluiten en de voorgestelde diensten geheel of gedeeltelijk te schorsen voor de periode die zij nodig acht, met name vanwege kwesties / operaties met betrekking tot de veiligheid of de gezondheid van de Klanten, het onderhoud, reparatie, rehabilitatie, renovatie, herstructurering van alle of een deel van de uitrusting van skigebieden, het weer, sneeuwcondities, openbare orde of voortvloeiend uit een voorziening wet, regelgeving of enige handeling afkomstig van een bevoegde autoriteit.

Het bedrijf dat bestellingen plaatst op de website in naam en voor rekening van de netwerken die de skiliften bedienen, kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-uitgeven van tickets door de netwerken die de skiliften bedienen of hun derde partijen of in het geval gedeeltelijke of volledige sluiting van skigebieden of infrastructuur.

Artikel 13: Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met artikel 34 van Wet 78.17 van 6 januari 1978, bekend als de Wet Bescherming Persoonsgegevens, heeft de klant het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar:

Simply To Ski
92-98 Boulevard Victor Hugo
92110 Clichy
FRANCE

Of door een e-mail te sturen naar contact@simplytoski.com

Artikel 14: Sitetoegangslicentie

Het bedrijf verleent een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de site voor persoonlijk gebruik van de klant. In geen geval verleent dit het recht voor de Klant om de gehele of gedeeltelijke Website te downloaden of te wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf.

Deze licentie staat geen ander gebruik toe, waaronder commercieel, de site of de inhoud ervan (producten, prijzen, beschrijvingen, gegevens, software, grafische afbeeldingen, foto's, ... deze lijst is niet volledig).

Alle elementen van deze site, hetzij audio of video, inclusief de gebruikte technologie, blijven eigendom van het bedrijf en worden beschermd door copyright, handelsmerken of patenten.

Artikel 15: Geheel

Deze AV bestaan uit de volledige clausules waaruit ze bestaan. Het feit dat het Bedrijf op geen enkel moment van een van de clausules hiervan gebruik maakt, kan geen verklaring van afstand van deze clausules vormen.

Ingeval van ongeldigheid van een van hen, blijven de andere clausules geldig.

Artikel 16: Klacht - Rechtsbevoegdheid – Toepasselijke wet

Elke claim met betrekking tot een huurovereenkomst moet aan het bedrijf worden gemeld en door deze worden verwerkt.

Dit contract is onderworpen aan de Franse wetgeving.

In geval van geschillen met betrekking tot dit contract en bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal het geschil door het bevoegde Franse gerecht worden beslecht volgens het toepasselijke reglement van orde.

Algemene voorwaarden van maaltijden bezorgen

Inleiding

Het bedrijf SIMPLY TO SKI is een naamloze vennootschap met een kapitaal van 20 000 euro, geregistreerd in het Kamer van Koophandel in Nanterre onder nummer 801 533 399 en is huisgevest op 92/98 boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy.

Simply To ski SAS heeft professionele wettelijke aansprakelijkheidsverzekering onder de voorwaarden van de wet n ° 92-645 van 13 juli 1992 met HISCOX Europe voor de lichamelijke, materiële en immateriële schades voortvloeiend uit zijn professionele activiteit voor een totaal bedrag van €400.000 per claim en per verzekeringsjaar.

Het bedrijf SIMPLY TO SKI SAS, hierna verwezen als het “Bedrijf” verschaft op deze website, hierna verwezen als de “Website”, de verkoop, hierna verwezen als de “Bestelling(en)”, door internetgebruikers die de Website www.simplytoski.com, hierna verwezen als de “Klant(en)” of “Houder(s)” het in de handel brengen van voedings- en onderhoudsproducten in een wintersportresort, hierna “maaltijdboxen” genoemd.

De bevestiging door de Klant van een Bestelling op de Website houdt in dat laatstgenoemde de Voorwaarden volledig aanvaardt. De Algemene Voorwaarden kunnen op eigen initiatief van het Bedrijf worden gewijzigd. De voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop zijn die welke van kracht zijn op de datum van het plaatsen van de bestelling en impliceren de kennis en acceptatie van de volledige algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 1: Capaciteit te contracteren

De Klant verklaart dat hij/zij 18 jaar oud is en de legale capaciteit heeft te contracteren op de Website en om de av te respecteren of om ouderlijke autorisatie te hebben die hem toelaten een reservering te maken op de Website.

Het Bedrijf heeft het recht een reservering te weigeren als er eerder geschil was of er een abnormaal hoog aantal reserveringen was.

Artikel 2: Beschikbaarheid producten

Alle aangeboden producten worden geacht beschikbaar te zijn. Door de grillen van de markt kunnen sommige producten echter uitzonderlijk niet beschikbaar zijn. Het product zal dan worden vervangen door een gelijkwaardig of superieur product.

De klant erkent de kenmerken van de producten op het scherm te hebben gelezen.

Voor halal gedistribueerde producten zijn de fabrikant en zijn keuringsinstantie verantwoordelijk voor de conformiteit van producten, de TSI staat in voor de samenstelling en de hygiënische omstandigheden van het product.

Er wordt aan herinnerd dat de verkoop van alcohol aan minderjarigen verboden is.

Indien van toepassing kan de bezorger een bewijs van zijn meerderheid eisen aan de klant of ontvanger van de goederen in overeenstemming met artikel 93 van Wet nr. 2009-879 van 22/07/2009. Als de persoon niet 18 jaar is, word sterke drank teruggebracht naar het warenhuis aan de rue de Branmafan 53 in 73230 Barby. Ze kunnen worden opgehaald binnen een week tussen 9.00 en 17.00 uur van maandag tot vrijdag door iedereen die zijn identiteit bewijst (18 jaar oud en eigenaar van de gekochte producten). Na deze periode zullen de producten voor de klant verloren gaan zonder compensatie.

Artikel 3: Prijs

De prijs van de "maaltijdbox" wordt bepaald door de data en duur en de leeftijd van de klanten. De aangegeven prijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, wetende dat de "maaltijdboxen" zullen worden gefactureerd op het tarief dat van kracht is bij de registratie van de bestelling.

Het aanbod op de Website kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen op de Website.

Artikel 4: Boekingsvoorwaarden

Bij het plaatsen van een bestelling op de Website, moet de Klant zijn resort kiezen, de gewenste leverdatum, het gewenste type maaltijdbox en alle artikelen invullen die nodig zijn voor de bezorging.

Na selectie wordt de klant gevraagd om zijn bestelling te bevestigen.

Na bevestiging door de Klant van zijn aankoop op de Website, is het totale bedrag van de prijs van de "maaltijdbox" door de Klant aan het Bedrijf verschuldigd.

Alleen de daadwerkelijke betaling van het geplande bedrag heeft tot gevolg dat de door de klant op de website geplaatste bestelling wordt geregistreerd.

Artikel 5: Betalingswijze

1: Betaling met bankkaart

De klant kan zijn bestelling direct online betalen door te kiezen uit de volgende acroniemen CB, VISA, Mastercard of American Express en de 15 of 16 cijfers en vervaldatum van zijn kaart in te voeren en het cryptogram bestaande uit 3 of 4 nummers op de achterkant van de kaart. Alleen bankkaarten met het acroniem CB, VISA, EUROCARD, MASTERCARD of AMERICAN EXPRESS die zijn uitgegeven in Frankrijk of in het kader van internationale netwerken die zijn goedgekeurd door GIE Cartes Bancaires, worden geaccepteerd.

De aldus door de klant op de website gevalideerde bestelling, telefonisch of op enige andere wijze zal slechts geldig zijn na de instemming van het centrale bankkaartnetwerk. In het geval van weigering van deze, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

Tijdens de transactie wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht met de HSBC Settlement Processing Center-server. De bankgegevens worden beschermd door codering. Ze worden alleen door HSBC bewaard tijdens de verwerking van de transactie. Ze worden in geen geval doorgegeven door de systemen van het Bedrijf en worden daarom niet door het systeem bewaard.

2: Betaling met PayPal

Het bedrijf is een serviceovereenkomst aangegaan met PayPal.

Deze overeenkomst is gericht op het waarborgen van alle functies die nodig zijn voor het beheer van een betalingsdienst en de veilige verwerving van betalingen via internet.

PayPal beheert de beveiliging van uitwisselingen en zorgt voor de bescherming van gegevens (decryptiesleutels) en hun beheer.

Financiële kosten (bankkosten in verband met de wisselkoers, bankprovisie, ...) die mogelijk verband houden met betalingen via PayPal, blijven de verantwoordelijkheid van de klant.

De reservering is gesloten en wordt pas van kracht na ontvangst door het Bedrijf van het totale bedrag van de huur en ontvangst door de klant van een e-mailbevestiging van de huur inclusief de Waardebon om te printen en te presenteren door de klant in de geselecteerde winkel.

Artikel 6: Vorming van het contract

De reservering is gesloten en wordt van kracht na ontvangst van het totale bedrag van de bestelling en ontvangst door de klant van een e-mailbevestiging van de reservering. Deze twee voorwaarden zijn cumulatief.

Elke bestelling die door een verordening wordt gevalideerd, kan niet worden gewijzigd.

Artikel 7: Bezorging

De levering zal worden uitgevoerd op de aangegeven dag tussen 14 uur en 21 uur. De levering gebeurt over het algemeen op zaterdag, maar het schema van de vakantie en de gewoonten van sommige resorts kunnen dat wijzigen. De klant moet uiterlijk om 17u de naam van zijn accommodatie hebben gegeven. In alle gevallen kan het bedrijf alleen op de voorgestelde datums leveren. De sluitingsdatums voor de verkoop zijn afhankelijk van het resort en het gewenste product.

Maaltijdboxen zijn te koop tot woensdag 17.00 uur voor bezorging op zaterdag (sommige producten op sommige resorts kunnen later worden geopend voor de verkoop). De logistieke beperkingen van sommige resorts en het schema kunnen het bedrijf echter dwingen de verkoop eerder af te sluiten.

Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor late of niet-levering als de klant zijn telefoon niet opneemt op een zaterdag of als de naam van de woning onjuist of afwezig is. De levering is op afspraak tussen 14 en 21 uur bij de accommodatie.

In geval van afwezigheid van de klant of van uitstel van levering: bij afwezigheid van de klant, zal een oplossing worden gezocht om de pakketten op een bekende plaats van de klant te deponeren (bijvoorbeeld in de accommodatie dat aan hem is toegekend).

In geval van afwezigheid van de klant op zaterdag tussen 16 en 20 uur en als er geen oplossing is gevonden om de pakketten op een ad hoc plaats te deponeren, zullen de pakketten beschikbaar zijn voor ophalen in het magazijn (53 rue de Branmafan in 73230 Barby ) vanaf maandag 9 uur. Daarna kan het opnieuw worden afgeleverd. Voor deze herlevering wordt € 250, - in rekening gebracht. In geval van hevige sneeuwval, verkeersopstoppingen die bijzonder belangrijk zijn of een ander gevaar buiten controle, kan het bedrijf de levering vertragen ofwel op dezelfde dag laat op de avond of de volgende dag in de middag. Afgezien van de dag na de geplande datum, kan de klant de levering weigeren door te bellen naar de klantenservice, bevestigd via e-mail. De klant wordt dan volledig terugbetaald zonder enige andere mogelijkheid tot benadeling.

In het geval van overmacht (wegversperring, verbod om met de zware vrachtwagens te circuleren, enz.) Zal het bedrijf de levering zo snel mogelijk verzekeren zonder de mogelijkheid te schaden van de kant van de klant.

Artikel 8.1: Levering van bederfelijke goederen

Leveringen van verse producten worden gemaakt met respect voor de koelketen. Zodra de klant voor de pakketten heeft gezorgd, is de verantwoordelijkheid van het bedrijf vrij van een mogelijke breuk in de koelketen.

Artikel 8.2: Ontvangst van de goederen

De klant stemt ermee in om de door de bezorger aangeboden afleveringsbon te ondertekenen waarop hij elke precieze en beknopte handgeschreven reservering betreffende de geleverde producten kan dragen. De klant zal bijvoorbeeld controleren of producten beschadigd zijn of ontbreken. Het bedrijf beveelt de klant aan deze weigering te annoteren op de leveringsbestelling.

Door ondertekening van de afleveringsbon en vervolgens bewaard door de Bezorger, erkent de Klant dat hij het juiste aantal verzonden pakketten heeft ontvangen.

Artikel 9: Annulering van de reservering

1. Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel L 121-20-4 van de Franse consumentenwet, zijn maaltijdboxen niet onderworpen aan een herroepingsrecht.

2. Annulering op verzoek van de klant

2. Wijziging / annulering op verzoek van de klant
Elke annulering, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk, moet ons per e -mail op contact@simplytoski.com
De datum van verzending van uw e-mail die de datum van het annuleringsverzoek bepaalt. De Maatschappij zal de betaalde bedragen terugbetalen, met uitzondering van administratiekosten, wijzigingskosten, beheerskosten en bedragen van nog verworven verzekeringsbijdragen door de Maatschappij en na aftrek van de bedragen ingehouden voor boetes in de onderstaande schaal:

- Tot 4 dagen voor de eerste dag van de service: er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. De terugbetaling van de voorgeschoten bedragen vindt plaats onder 7 werkdagen.
- Annulering van een of meer lunchpakketten binnen 4 dagen na de dienst : het totale bedrag van de geannuleerde reservering blijft verschuldigd aan het bedrijf.

De geleverde lunchpakketten worden niet terugbetaald of geruild.

Er wordt geen vergoeding verleend voor lunchpakketten wegens ongeval, ziekte of enige andere persoonlijke oorzaak, ongeacht de duur van het verblijf.

Artikel 10: Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met artikel 34 van Wet 78.17 van 6 januari 1978, bekend als de Wet Bescherming Persoonsgegevens, heeft de klant het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar:

Simply To Ski
92-98 Boulevard Victor Hugo
92110 Clichy
FRANCE

Of door een e-mail te sturen naar contact@simplytoski.com

Artikel 9: Sitetoegangslicentie

Het bedrijf verleent een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de site voor persoonlijk gebruik van de klant. In geen geval verleent dit het recht voor de Klant om de gehele of gedeeltelijke Website te downloaden of te wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf.

Deze licentie staat geen ander gebruik toe, waaronder commercieel, de site of de inhoud ervan (producten, prijzen, beschrijvingen, gegevens, software, grafische afbeeldingen, foto's, ... deze lijst is niet volledig).

Alle elementen van deze site, hetzij audio of video, inclusief de gebruikte technologie, blijven eigendom van het bedrijf en worden beschermd door copyright, handelsmerken of patenten.

Artikel 10: Geheel

Deze AV bestaan uit de volledige clausules waaruit ze bestaan. Het feit dat het Bedrijf op geen enkel moment van een van de clausules hiervan gebruik maakt, kan geen verklaring van afstand van deze clausules vormen.

Ingeval van ongeldigheid van een van hen, blijven de andere clausules geldig.

Artikel 11: Klacht - Rechtsbevoegdheid – Toepasselijke wet

Elke claim met betrekking tot een huurovereenkomst moet aan het bedrijf worden gemeld en door deze worden verwerkt.

Dit contract is onderworpen aan de Franse wetgeving.

In geval van geschillen met betrekking tot dit contract en bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal het geschil door het bevoegde Franse gerecht worden beslecht volgens het toepasselijke reglement van orde.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SKILESSEN

Inleiding

Het bedrijf SIMPLY TO SKI is een naamloze vennootschap met een kapitaal van 20 000 euro, geregistreerd in het Kamer van Koophandel in Nanterre onder nummer 801 533 399 en is huisgevest op 92/98 boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy.

Simply To ski SAS heeft professionele wettelijke aansprakelijkheidsverzekering onder de voorwaarden van de wet n ° 92-645 van 13 juli 1992 met HISCOX Europe voor de lichamelijke, materiële en immateriële schades voortvloeiend uit zijn professionele activiteit voor een totaal bedrag van €400.000 per claim en per verzekeringsjaar.

Het bedrijf SIMPLY TO SKI SAS, hierna verwezen als het “Bedrijf” verschaft op deze website, hierna verwezen als de “Website”, het maken van reserveringen, hierna verwezen als de “Boeking(en)”, door internetgebruikers die de Website www.simplytoski.com, hierna verwezen als de “Klant(en)”, van skilessen, hierna verwezen als “Skiles”.

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna verwezen als “avv”) zijn exclusief besloten tussen het Bedrijf, handelend in de naam van en namens de bedrijven of verenigingen die een vergunning hebben les te geven over skiën en zijn gerelateerde disciplines.

De bedrijven, verenigingen of instructeurs die de skilessen geven, hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de instructeurs bedekken tijdens hun werk tegen schade aan een derde partij en ook de beoefenaars wanneer ze onder hun zorg zijn. Voor elke Boeking gemaakt via de Website, telefonisch of andere manier beschikbaar gemaakt door het Bedrijf, de voorwaarden van toepassing overeenkomend met de Skilessen zijn deze avv.

De bevestiging door de Klant op een Boeking op de Website impliceert volledige acceptatie van de avv. De Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd als enige initiatief van het Bedrijf. De toepasselijke voorwaarden op de Verkoop van Skilessen zijn die van kracht op de datum van de corresponderende boeking. De aankoop van een “Skiles” impliceert de kennis en acceptatie van alle algemene voorwaarden van verkoop.

Artikel 1: Capaciteit te contracteren

De Klant verklaart dat hij/zij 18 jaar oud is en de legale capaciteit heeft te contracteren op de Website en om de av te respecteren of om ouderlijke autorisatie te hebben die hem toelaten een reservering te maken op de Website.

Het Bedrijf heeft het recht een reservering te weigeren als er eerder geschil was of er een abnormaal hoog aantal reserveringen was.

Artikel 2: Geldigheid van skilessen

Het bedrijf biedt de verkoop van "skilessen" aan namens bedrijven, verenigingen of instructeurs die een bevoegdheid hebben om les te geven in skiën en aanverwante disciplines, maar die geen toegang tot skiliften biedt. De klant moet zo nodig een vaste prijs betalen als hij voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden die zijn vastgesteld door de exploitanten van de liften.

De Klant verklaart dat de Houders de Skilessen namens de personen vermeld in de Reservering volgens de gebruiksinstructies kunnen gebruiken, met de nodige voorzichtigheid, zonder gevaar voor derden en in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overtreding van de voorschriften of in geval van ongeldigheid van de titels door de exploitanten van skiliften of skigebieden om welke reden dan ook.

Artikel 3: Prijs van Skiles

De prijs van de "Skiles" wordt bepaald door de data en duur en de leeftijd van de klanten op de eerste dag van de cursus. De aangegeven prijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, wetende dat de "skilessen" zullen worden gefactureerd op het tarief dat van kracht is bij de registratie van de bestelling.

Het aanbod op de Website kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen op de Website.

Artikel 4: Boekingsvoorwaarden

Bij het plaatsen van een bestelling op de Website, selecteert de Klant de datum en tijd van de start van de skiles en het aantal skilessen.

De klant moet de namen, voornamen en leeftijden van de klanten vermelden bij de "skilessen".

Nadat de "Skiles" is geselecteerd, wordt de klant gevraagd om zijn bestelling te bevestigen.

Na bevestiging door de Klant van zijn aankoop op de Website, is het totale bedrag van de prijs van de "Skiles" aan de Vennootschap verschuldigd door de Klant.

Alleen de daadwerkelijke betaling van het geplande bedrag heeft tot gevolg dat de door de klant op de website geplaatste bestelling wordt geregistreerd.

Artikel 5: Betalingswijze

1: Betaling met bankkaart

De klant kan zijn bestelling direct online betalen door te kiezen uit de volgende acroniemen CB, VISA, Mastercard of American Express en de 15 of 16 cijfers en vervaldatum van zijn kaart in te voeren en het cryptogram bestaande uit 3 of 4 nummers op de achterkant van de kaart. Alleen bankkaarten met het acroniem CB, VISA, EUROCARD, MASTERCARD of AMERICAN EXPRESS die zijn uitgegeven in Frankrijk of in het kader van internationale netwerken die zijn goedgekeurd door GIE Cartes Bancaires, worden geaccepteerd.

De aldus door de klant op de website gevalideerde bestelling, telefonisch of op enige andere wijze zal slechts geldig zijn na de instemming van het centrale bankkaartnetwerk. In het geval van weigering van deze, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

Tijdens de transactie wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht met de HSBC Settlement Processing Center-server. De bankgegevens worden beschermd door codering. Ze worden alleen door HSBC bewaard tijdens de verwerking van de transactie. Ze worden in geen geval doorgegeven door de systemen van het Bedrijf en worden daarom niet door het systeem bewaard.

2: Betaling met PayPal

Het bedrijf is een serviceovereenkomst aangegaan met PayPal.

Deze overeenkomst is gericht op het waarborgen van alle functies die nodig zijn voor het beheer van een betalingsdienst en de veilige verwerving van betalingen via internet.

PayPal beheert de beveiliging van uitwisselingen en zorgt voor de bescherming van gegevens (decryptiesleutels) en hun beheer.

Financiële kosten (bankkosten in verband met de wisselkoers, bankprovisie, ...) die mogelijk verband houden met betalingen via PayPal, blijven de verantwoordelijkheid van de klant.

De reservering is gesloten en wordt pas van kracht na ontvangst door het Bedrijf van het totale bedrag van de huur en ontvangst door de klant van een e-mailbevestiging van de huur inclusief de Waardebon om te printen en te presenteren door de klant in de geselecteerde winkel.

Artikel 6: Vorming van het contract

De reservering is gesloten en wordt van kracht na ontvangst van het totale bedrag van de bestelling en ontvangst door de klant van een e-mailbevestiging van de reservering. Deze twee voorwaarden zijn cumulatief.

Elke bestelling die door een verordening wordt gevalideerd, kan niet worden gewijzigd.

Artikel 7: Lesoverzicht

Het soepel verlopen van de lessen gaat uit van een homogeen niveau van skiërs. Gezien de materiële onmogelijkheid voor het Bedrijf om het niveau van elke klant en / of student te controleren voorafgaand aan de registratie, is laatstgenoemde verantwoordelijk voor de technische keuze die hij heeft geselecteerd.

Bijgevolg behouden de verenigingen of de instructeurs die de lessen geven de mogelijkheid om opnieuw op te nemen in een groep die meer is aangepast aan zijn niveau, een skiër wiens niveau niet overeenstemt met zijn verklaring en dit onderwerp met de capaciteiten van de andere groepen. De klant kan geen aanspraak maken op enige terugbetaling of compensatie vanwege de enige verklaring.

De klant dient zich op de eerste dag van de gekozen skiles aan te tonen met de waardebon die hij tijdens zijn boeking heeft ontvangen.

Artikel 8: Annulering van de reservering

1. Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel L 121-20-4 van de Franse consumentenwet, zijn skilessen niet onderworpen aan een herroepingsrecht.

2. Wijziging/annulering op verzoek van de klant

Elke annulering, om welke reden dan ook, gedeeltelijk of volledig, moet per aangetekende brief worden gemeld aan:

Simply To Ski/ Annulation
92-98 Boulevard Victor Hugo
92110 Clichy
FRANCE

De datum van ontvangst van uw e-mail bepaalt de datum van het annuleringsverzoek. Simply To Ski vergoedt de betaalde bedragen verminderd met de ingehouden bedragen in de volgende schaal boetes:

- meer dan 30 dagen voor vertrek: 25% van het totale bedrag van de bestelling
- Tussen 30 en 15 dagen voor vertrek: 50% van het totale bedrag van de bestelling
- Tussen 14 dagen en 7 dagen: 75% van het totale bedrag van de bestelling
- Minder dan 6 dagen voor vertrek: 90% van het totale bedrag van de bestelling.

Er is geen restitutie van skilessen voor ongevallen, ziekte of andere persoonlijke redenen, ongeacht de geldigheidsperiode van de titel. Een verzekeringsdienst kan dit risico dekken en kan worden ingeschreven tijdens de online bestelling.

Artikel 9: Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met artikel 34 van Wet 78.17 van 6 januari 1978, bekend als de Wet Bescherming Persoonsgegevens, heeft de klant het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar:

Simply To Ski
92-98 Boulevard Victor Hugo
92110 Clichy
FRANCE

Of door een e-mail te sturen naar contact@simplytoski.com

Artikel 10: Sitetoegangslicentie

Het bedrijf verleent een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de site voor persoonlijk gebruik van de klant. In geen geval verleent dit het recht voor de Klant om de gehele of gedeeltelijke Website te downloaden of te wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf.

Deze licentie staat geen ander gebruik toe, waaronder commercieel, de site of de inhoud ervan (producten, prijzen, beschrijvingen, gegevens, software, grafische afbeeldingen, foto's, ... deze lijst is niet volledig).

Alle elementen van deze site, hetzij audio of video, inclusief de gebruikte technologie, blijven eigendom van het bedrijf en worden beschermd door copyright, handelsmerken of patenten.

Artikel 11: Geheel

Deze AV bestaan uit de volledige clausules waaruit ze bestaan. Het feit dat het Bedrijf op geen enkel moment van een van de clausules hiervan gebruik maakt, kan geen verklaring van afstand van deze clausules vormen.

Ingeval van ongeldigheid van een van hen, blijven de andere clausules geldig.

Artikel 12: Klacht - Rechtsbevoegdheid – Toepasselijke wet

Elke claim met betrekking tot een huurovereenkomst moet aan het bedrijf worden gemeld en door deze worden verwerkt.

Dit contract is onderworpen aan de Franse wetgeving.

In geval van geschillen met betrekking tot dit contract en bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal het geschil door het bevoegde Franse gerecht worden beslecht volgens het toepasselijke reglement van orde.

conditions_assurance
conditions_traiteur